Reuni Lemhanas angkatan ke 53 @Batam

Reuni/Temu Kangen Lemhannas PPRA 53